Политика за поверителност


В електронния магазин “himikali.com” (www.himikali.com) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на рекламни материали и за спомагателните дейности, свързани с тях.


Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от himikali.com, е-магазина на ЕЛМЕДИЯ ЕООД ЕИК:205217433, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Паскал Тодоров 2

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: privacy@himikali.comВидовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

 1. Данни за профила Ви в е-магазина „himikali.com“,който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „himikali.com “, (“Общите условия”):

 1. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин „himikali.com“:

 1. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „himikali.com“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

 

 

 1. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:
 2. Данни за профила Ви в е-магазина „Himikali.com“:

 1. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „Himikali.com“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS  и други форми на комуникация и/или изразяване:

 1. Данни за онлайн поръчка през е-магазина Himikali.com:


Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

 1. Данни за профила Ви в е-магазина „Himikali.com“:

 1. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Himikali.com“:

 

 1. Данни за поръчка на място:

 

 

 

 1. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

 

 1. Данни за профила Ви в е-магазина „Himikali.com“:

 

 1. Данни за поръчка на място:

 

 

 1. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Himikali.com“:

 

 

 1. Данни за лоялни клиенти:

 

 

 1. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „Himikali.com“

 

 

Цели на обработката на личните данни

 1. Данните за профила Ви в е-магазина „Himikali.com“ се обработват за целите на:

 

 1. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:

 


 1. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „Himikali.com“ се обработват за целите на:

 

 1. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

 

 

 1. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:

 

 

 1. Данните от видеонаблюдение във физическите магазини „Himikali.com“ се обработват за целите на:

 

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Himikali.com

 1. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:
 1. Консултанти и доставчици в различни сфериза целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

 

 

 1. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

 

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

 

Данните се обработват за следните срокове:

 1. Данни, предоставени на договорно основание:

 

 1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

 

 1. Данни, предоставени въз основа на съгласие– до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

 

 
Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

 

 1. Право на коригиране на неточни лични данни

 

 

 1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)в следните случаи:

 

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

 1. Право на ограничаване на обработването,когато:

 

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

 1. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

 

 

 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

 

 

 1. Право да възразите срещу директния маркетинг:

 

 

 1. Право на жалба до надзорен органв държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „Himikali.com“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

 

 

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „Himikali.com“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.
 

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина Himikali.com и блога Кукуряк, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.